Declarație de confidențialitate privind aplicarea online

Vă mulțumim pentru interesul arătat companiei Hamilton în calitate de potențial angajator. Considerăm că protecția datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă.

Această Declarație de confidențialitate explică ce date cu caracter personal prelucrăm, tipul de prelucrare și scopul acesteia. În plus, se face referire la drepturile persoanei vizate. De asemenea, vă va informa cu privire la modul în care procesăm aplicațiile pe care le primim prin poștă sau e-mail.

  1. Numele și adresa operatorului de date

Diferitele companii europene din cadrul grupului Hamilton au centralizat câteva aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal de către Hamilton Bonaduz AG. Prin urmare, indiferent de compania europeană din cadrul grupului Hamilton la care aplicați, documentele aplicației dvs. pot fi transmise către Hamilton Bonaduz AG. Hamilton Bonaduz AG necesită datele dvs. cu caracter personal pentru a finaliza procesul de aplicare. În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, alte legi naționale privind protecția datelor din statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții privind protecția datelor, operatorul de date este prin urmare:

Hamilton Bonaduz AG
Via Crusch 8
7402 Bonaduz
Elveția
Tel.: +41 58 610 10 10

  1. Colectarea datelor cu caracter personal: Domeniul de aplicare și procedura

Colectăm doar datele cu caracter personal care sunt necesare pentru procedura de aplicare. În fiecare caz, datele necesare sunt marcate drept câmpuri obligatorii în formularele relevante și includ, de exemplu, numele, prenumele, adresa de e-mail și data nașterii. Data nașterii este necesară, deoarece, prin lege, pentru unele activități există obligativitatea unei vârste minime. Pentru o evaluare completă a aplicației dvs., trebuie să ne furnizați informații despre experiența profesională anterioară.
Furnizarea de informații opționale suplimentare ne va ușura stabilirea contactului cu dvs.; în plus, ne puteți trimite date sau fișiere suplimentare relevante pentru procesul de aplicare. În cazul în care, ca parte a procedurii de aplicare, solicităm informații privind sexul dvs., întrebând forma preferată de adresare, aceasta este doar pentru că dorim să ne adresăm dvs. în cel mai adecvat mod.
Printr-o aplicație online, introduceți aceste date personale în formularul online sau transmiteți conținutul către portalul nostru de aplicare. Din motive de securitate, după ce ați trimis aplicația online, vă vom trimite o confirmare de primire. Salvăm automat și prelucrăm ulterior datele introduse.
Compania noastră a implementat o serie de măsuri tehnice și organizatorice pentru a ne asigura că protecția datelor cu caracter personal prelucrate de noi este cât de cuprinzătoare posibil. Cu toate acestea, nu poate fi garantată securitatea absolută, deoarece pot exista lacune de securitate în transmiterea datelor, în special în transmiterea online, cum este cazul unei aplicații online.
Dacă ne trimiteți documentele asociate aplicației în format imprimat, documentele originale vă vor fi returnate prin poștă și nu vor fi luate în considerare. Prelucrăm numai aplicații trimise electronic. Limităm prelucrarea aplicației dvs. la informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Vă rugăm să rețineți că aceasta poate include și informații pe care le-ați stocat în rețele profesionale online, cum ar fi XING sau LinkedIn, sau în bursele de locuri de muncă.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de aplicare

Stocăm aplicația dvs. și, implicit, datele dvs. cu caracter personal ca parte a procesului de aplicare. Datele pot fi prelucrate de diferite divizii din cadrul companiei Hamilton. Datele dvs. vor fi tratate în orice moment în regim confidențial și vor fi accesibile doar persoanelor care trebuie să le cunoască în cadrul procesului de selecție a personalului. Datele dvs. nu vor fi niciodată partajate cu terți.

În cazul în care aplicația dvs. privește angajarea de către o companie europeană din cadrul Grupului Hamilton, unele date cu caracter personal pot continua să fie utilizate în contextul relației de muncă, după cum este necesar pentru desfășurarea acestei relații. Dacă nu există nicio relație de muncă, datele dvs. vor fi șterse după șase luni, cu condiția să nu solicitați în mod expres o perioadă de păstrare mai îndelungată.

  1. Utilizarea modulelor cookie

Site-urile noastre web folosesc module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet sau de către browserul de internet pe sistemul informatic al utilizatorului. Dacă un utilizator accesează un site web, un modul cookie poate fi stocat pe sistemul de operare al acestuia. Acest modul cookie conține un șir de caractere (ID cookie) care permite identificarea clară a browserului atunci când site-ul este vizitat din nou.

Modulele cookie ne permit să oferim servicii mai adecvate utilizatorilor acestui site decât ar fi posibil fără utilizarea modulelor.
Modulele cookie ne permit să recunoaștem vizitatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru web.
Utilizatorii site-ului nostru web pot dezactiva permanent modulele cookie în orice moment, prin modificarea corespunzătoare a setărilor browserului de internet utilizat. În plus, modulele cookie deja stocate pot fi șterse în orice moment prin intermediul browserului internet relevant sau al altor programe software.

  1. Temeiul legal

În cadrul companiei noastre, temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul procesului de aplicare este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) al UE. (Consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal referitoare pentru unul sau mai multe scopuri specifice).
În plus, art. 88 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD, prelucrarea în contextul angajării) se aplică în Germania, pe lângă alte diverse reglementări specifice țării, cum ar fi, de exemplu, § 26 din noua lege federală privind protecția datelor (noul BDSG – prelucrarea datelor în scopul relației de muncă).
Dacă doriți să retrageți consimțământul pe care l-ați acordat pentru ca datele dvs. să fie prelucrate, puteți face acest lucru trimițându-ne un e-mail sau scriindu-ne la adresa specificată la alin. 1. Orice retragere a consimțământului sau solicitare de ștergere va însemna că nu vom putea continua examinarea aplicației dvs.

  1. Drepturile persoanei vizate

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și sunteți o persoană vizată în conformitate cu RGPD, atunci puteți avea următoarele drepturi în ceea ce privește operatorul de date:

Dreptul de acces
Aveți dreptul de a obține confirmarea din partea operatorului de date cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dvs. cu caracter personal.

În acest caz, aveți dreptul de a obține următoarele informații de la operatorul de date:

(1) scopurile prelucrării datelor cu caracter personal;
(2) categoriile de date cu caracter personal în cauză;
(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele dvs. cu caracter personal;
(4) perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;
(5) existența dreptului de a solicita operatorului de date rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către operator sau de a vă opune prelucrării;
(6) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
(7) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
(8) existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea, menționat la art. 22 alin. (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și despre semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a obține informații despre potențialul transfer al datelor dvs. cu caracter personal într-o țară terță sau către o organizație internațională. Aveți dreptul de a obține informații despre măsurile de protecție corespunzătoare în conformitate cu art. 46 din RGPD cu privire la transferul de date.

Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a solicita operatorului de date să rectifice sau să completeze datele dvs. cu caracter personal prelucrate, în cazul în care aceste date sunt incorecte sau incomplete. Operatorul va rectifica datele fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea
prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:

(1) contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
(2) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
(3) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau
(4) dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din RGPD și se verifică dacă motivele legitime ale operatorului au întâietate față de motivele dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost restricționată, atunci, cu excepția stocării, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai cu acordul dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă ați obținut restricționarea prelucrării în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți fi informat(ă) de către operator înainte de ridicarea restricției.

Dreptul la ștergere

Obligația de ștergere a datelor

Aveți dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor dvs. cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:

(1) datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel.
(2) vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare.
(3) vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (2) din RGPD.
(4) datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
(5) datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al statelor membre aplicabil operatorului.
(6) datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) din RGPD.

Informarea părților terțe

În cazul în care operatorul a făcut publice datele dvs. cu caracter personal și este obligat în conformitate cu art. 17 alin. (1) din RGPD să șteargă datele cu caracter personal, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, operatorul trebuie să ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că, în calitate de persoana vizată, ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către sau copii sau replicări ale respectivelor date cu caracter personal.

Derogări

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară

(1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
(2) pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statelor membre aplicabil operatorului sau pentru realizarea unei sarcini în interes public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului de date;
(3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (h) și (i), precum și cu art. 9 alin. (3) din RGPD;
(4) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. (1) din RGPD, în măsura în care dreptul la care se face referire la alin. (a) ar putea face imposibilă sau ar afecta semnificativ realizarea obiectivelor respectivei prelucrări; sau
(5) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dreptul la informare

Dacă ați obținut rectificarea, ștergerea sau restricția prelucrării de către operator, operatorul va comunica orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricție de prelucrare fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Operatorul vă va informa cu privire la acești destinatari dacă solicitați acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care le-ați furnizat unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obiecții din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, dacă

(1) prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD sau pe un contract în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD și
(2) prelucrarea se realizează prin mijloace automatizate.

În exercitarea acestui drept, aveți și dreptul la transmiterea directă a datelor dvs. cu caracter personal de la un operator la altul, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic. Drepturile și libertățile celorlalți nu trebuie să fie afectate în mod negativ de exercitarea acestui drept.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului.

Dreptul de a retrage consimțământul
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru unde se află reședința dvs. obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea va informa reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv la posibilitatea unei căi de atac judiciare, în conformitate cu art. 78 din RGPD.